Effekten af vores arbejde

Ugebrevet MandagMorgen har blandt andre fremhævet Natteravnene som et af de mest markante eksempler på social innovation og socialøkonomisk virksomhed i Danmark.

Samarbejde om forebyggende, tryghedsskabende initiativer, samt medfinansiering af det landsdækkende arbejde er principielt tilgængeligt for alle socialt ansvarlige virksomheder, fonde, institutioner, foreninger, privatpersoner og myndigheder, der vil markere deres sociale engagement uden modydelser.

Effekten har erfaringsmæssigt primært været mere trygge og livsglade børn og unge, og naturligvis også mere trygge voksne og ældre borgere. Forhold som er guld værd, men som kan være svære at måle – og dog.

Af IfKA’s konjunkturanalyse i 2000 fremgik det, at danskernes primære bekymring var vold og utryghed. Det har ændret sig!

Af MandagMorgen og TrygFondens ”Trygheds-analyse” fra 2004 fremgår det, at et af de væsentligste bidrag til forbedret lokal tryghed er ”Natteravnene” og Natteravnene fremhæves også i Det Kriminalpræventive Råds og Københavns Universitets ”Ringsteforsøget”.

Også Justitsministeriet fremhævede Natteravnene i sin livsstils rapport i 2008:

Justitsministeriets Pressemeddelelse, den 28. AUGUST 2008

”LIVSSTIL SPILLER STOR ROLLE FOR UNGDOMSKRIMINALITET”

Risikoen for at unge begår vold eller gaderøveri er i høj grad betinget af, hvilken livsstil de fører.
Hænger de unge ud med kriminelle kammerater i centre eller på gader og stræder, og er de samtidig påvirket af alkohol eller narkotika, er der således en risiko for, at de kommer til at figurere i statistikken over vold, gaderøveri eller anden kriminalitet. Det selv om at de i øvrigt klarer sig godt i skolen, har en tryg opvækst og et solidt bagland.

For at forebygge kriminalitet blandt de unge anbefaler rapporten derfor at styrke tiltag, der øger tilstedeværelsen af voksne på de steder, hvor de unge i dag mødes uden voksenkontrol.
Af egnede – og allerede kendte - tiltag peger rapporten på gademedarbejdere, Natteravnene og tilsvarende initiativer.

Og senest i KORA rapporten fra 2013, fortæller de unge og deres forældre, at de ser Natteravnene som ”at have en ekstra ven med i byen”. Du kan læse hele KORA rapporten her eller klikke på linket nederst på siden.

Samtidig har de mange tusinde frivillige ved selvsyn gennem årene oplevet, at de unge opfører sig meget bedre end deres rygte. Siden starten i 1998 har Natteravnene trøstet i kærestesorger, reddet folk fra at drukne, hjulpet selvmordskandidater væk fra veje, togskinner og broer, hjulpet folk som er kommet til skade eller blot skulle have hjælp til ét eller andet, samt forebygget en masse potentielle voldssituationer – ofte i forbindelse med beruselse, og skabt en masse god social sameksistens.

Man har også kunne måle et fald i anmeldelse af hærværk på op mod 50 % i flere politikredse, efter Natteravnene begyndte deres vandringer. Mindsket gadeuro har også været en positiv side effekt af Natteravnenes synlighed, hvilket pressen også har fremhævet. Men det er primært hjælp til, og omsorg for, udsatte børn og unge der er Natteravnenes mission.

Enkelt at "eksportere"

Den grundliggende idé er et mere end 35 år gammelt svensk forældreinitiativ, der er blevet sat i system i 1987. I 1992 blev det ”eksporteret” til Norge. Og arbejdet har siden været drevet fra mere end 900 frivillige lokalforeninger i disse lande.

For at sikre kontinuitet, erfarings- og konceptudvikling har man i Danmark valgt en model med et lille professionelt Sekretariat med ansat personale, der bl.a. har medført en stor ensartethed i konceptets anvendelse, samt et konstruktivt samarbejde med offentlige myndigheder, virksomheder og andre frivillige foreninger med hurtig vækst. Denne model er nu også indført i Sverige, primært baseret på finansiering fra socialt ansvarlige virksomheder, fonde og privatpersoner, og der foregår tillige erfaringsudveksling mellem de nordiske lande. Natteravnene i Grønland og på Færørene drives gennem det danske sekretariat.

Lande som Kina, Sydafrika, Estland, Letland, Island, USA, Frankrig, Tyskland, England, Irland og Holland samt arabiske Tv-stationer har enten haft delegationer i Sekretariatet eller på anden måde vist interesse for at trække på konceptet.

Alle interesserede kan søge relevant information om start og drift af nye foreninger her på hjemmesiden, samt fysisk trække på Sekretariatets medarbejdere, et særlig uddannet team af frivillige instruktører og få gratis materialer til informationsmøder. Alle nye frivillige skal gennemgå et træningsforløb.

For yderligere information, ring på +45 7012 1299 eller mail: natteravnene@socialtansvar.dk